تجربیات اولی های فلاورجان
آمار حاصله از فرم های بازدید کلاس های مجری برنامه ارزشیابی توصیفی  

 

موضوع: استحصال آمار حاصله از فرم های بازدید کلاس های مجری برنامه ارزشیابی توصیفی                            

نیاز اساسی به بررسی برنامه ارزشیابی توصیفی ، دانش و میل مسئولان به انجام آن می باشد.زیرا زیر ساخت های آن که شامل: دانش آموزان، کتاب ها، آموزشگاه ها و همکاران آشنا با طرح توصیفی می باشند، در حال حاضر وجود دارند. می توان با برنامه ای مدون و کارشناسانه امکان تکمیل این برنامه یا عدم رغبت آموزگاران را نسبت به این طرح تغییر داد.

جهت اطمینان از این موضوع ( برنامه ارزشیابی توصیفی) آموزگاران کلاس های مجری برنامه ارزشیابی توصیفی در منطقه فلاورجان مورد مشاهده قرار گرفتند.( فرم توسط بازدید کننده که مدیر و... می باشد تکمیل شده است).

سئوال های فرم پرسشنامه بازدید و نظارت بر کلاس های مجری برنامه ارزشیابی توصیفی به هشت گروه کلی تفکیک شدند که طی آن ها از وجود بازخورد توصیفی، خود سنجی و همسال سنجی،           ثبت مشاهدات ( برگ ثبت مشاهدات و فهرست وارسی)، تکالیف درسی، پوشه کار،                                  آزمون های مداد کاغذی، آزمون های عملکردی و سایر مواردسئوال شده است.

جمع بندی اطلاعات استحصال شده از فرم های بازدید باید جوابگوی این نکته باشد که معلمان تا چه اندازه توانسته اند موارد خواسته شده را اجرا نمایند.

این پژوهش از کلاس های مجری برنامه ارزشیابی توصیفی در مقطع ابتدایی صورت گرفته است.

از 65 دبستان دخترانه و پسرانه بالغ بر دویست و هفتاد و نه فرم تکمیل شده است.                             (دویست و هفتاد و نه آموزگار مجری برنامه ارزشیابی توصیفی ).

 

استحصال آمار حاصله از فرم های بازدید به ترتیب زیر می باشد.

این پاسخ ها در هشت دسته مربوط به :

-         بازخورد توصیفی

-         خود سنجی و همسال سنجی

-         ثبت مشاهدات ( برگ ثبت مشاهدات و فهرست وارسی)

-         تکالیف درسی

-         پوشه کار

-         آزمون های مداد کاغذی

-         آزمون های عملکردی

-         سایر موارد

تنظیم  شده است.

 

تجزیه و تحلیل گویه های هر دسته نشان از درصد بالا در هر گویه بود.

69/95% از آموزگاران در ارزشیابی توصیفی از فعالیت های دانش آموزان از انواع بازخورد های توصیفی مانند کتبی – شفاهی و ... استفاده می کنند.

1/92 % بازخورد های ارائه شده شامل سه مولفه ی بازخورد توصیفی می باشند.

61/94 % انجام فعالیت های تکمیلی پیشنهاد شده در بازخورد های توصیفی، پی گیری شده است.

27/99 % جملات به کار برده در بازخوردهای توصیفی قابل فهم و درک برای دانش آموز است.

26/94 % در بیان بازخورد از رتبه و مقیاس های طرح استفاده نشده است.( خیلی خوب ، خوب و ... )

23/89 % بازخورد ها از منابع مختلف ( همسالان، والدین، معلم ) ارائه شده است.

25/94 % بازخورد های ارائه شده پیوسته بوده و در حین فرایند یادگیری ارائه شده است.

22/84 % آموزگاران از روش های مختلف خود سنجی و همسال سنجی ( تصحیح آزمون ها، جملات ناقص و ... ) استفاده کرده اند.

03/91 % آموزگاران به دانش آموزان در زمینه معیار ها و ملاک های کار و فعالیت مورد ارزشیابی، آگاهی لازم ارائه کرده اند.

8/87 % دانش آموزان به چکونگی ارائه بازخورد توصیفی به خود و همسالانشان واقف هستند.

01/86 % آموزگاران برگ ثبت مشاهدات جهت ثبت رفتارهای خاص دانش آموزان را تهیه کرده اند.

9/93 % آموزگاران مشخصات فردی دانش آموزان رادر برگ ثبت مشاهدات ثبت کرده اند.

41/96 % پیگیری لازم از طرف معلم در زمینه ی مشکلات موجود دانش آموزان انجام شده است.

6/89 % تجزیه و تحلیل در جهت رفتار های مشاهده شده ارائه گردیده است.

37/86 % طبقه بندی و نگه داری برگ ثبت مشاهدات به نحو مطلوب انجام شده است.

23/89 % آموزگاران تاریخ دقیق مشاهدات را ثبت نموده اند.

71/81 % چک لیست سیاهه رفتار به صورت فردی و گروهی برای دانش اموزان پیش بینی شده است.

37/86 % چک لیست برای مواد درسی مختلف متناسب با هدف و نیاز تهیه شده است.

31/90 % فعالیت های تکمیلی ارائه شده توسط معلم برای رفع مشکل دانش آموز پی گیری شده است.

11/92 % توصیه های معلم در قالب بازخورد توصیفی برای رفع مشکل دانش آموزان همراه با تاریخ قید شده است.

18/93 % آموزگاران تکالیف هدفمند برای دانش آموزان در نظر گرفته اند.

98/94% تکالیف درسی دانش آموزان ارزیابی و بازخورد توصیفی لازم ارائه شده است.

75/91% آموزگاران از انواع تکالیف ( تمرینی، آمادگی، بسطی و خلاقیتی ) استفاده کرده اند.

68/92% آموزگاران نیاز دانش آموزان در تعیین تکالیف را رعایت نموده اند.

05/96% آموزگاران، انجام فعالیت های تکمیلی در نظر گرفته شده برای دانش آموزان را پی گیری کرده اند.

97/94% مشخصات فردی دانش آموزان در پوشه کار قید شده است.

53/93% فهرست محتوای پوشه کار و تعیین اهداف هر فعالیت در پوشه کار قرار دارد.

69/95% آموزگاران پوشه کار را بر اساس دروس مختلف طبقه بندی کرده و فعالیت های دانش آموزان به ترتیب تاریخ هر فعالیت در بخش مربوطه قرار دارد.

04/96% آموزگاران آثار و فعالیت های نوشتنی هدف دار دانش آموزان اعم از تمرینات املا و ... را به طور مرتب و مجزا نگهداری کرده اند.

48/97% آموزگاران تاریخ بررسی آثار و ارزشیابی دانش آموزان را مشخص کرده اند.

47/92% آموزگاران بازخورد های توصیفی سازنده و مناسب در ذیل آثار دانش آموزان ارائه داده اند.

58/84% آموزگاران پوشه کار را جهت اظهار نظر والدین در اختیار آن ها قرار داده اند.

25/94% آموزگاران برای ارزیابی برخی از مفاهیم متناسب از آزمون ها ی مداد کاغذی استفاده کرده اند.

91% آموزگاران در آزمون های مداد کاغذی،  تجزیه و تحلیل و بازخورد توصیفی لازم را ارائه نموده اند.

75/91% آموزگاران تاریخ و هدف از انجام هر آزمون را در نمون برگ فهرست محتوا ثبت کرده اند.

33/95% آموزگاران شرایط لازم را جهت از بین بردن نگرانی و استرس دانش آموزان در آزمون ها بوجود        آورده اند.

48/92% آموزگاران از انواع آزمون های مداد کاغذی ( آزمون در خانه، کتاب باز و گروهی) استفاده نموده اند.

36/91% آموزگاران در بیان بازخورد از مقیاس های رتبه ای طرح ( خیلی خوب، خوب، قابل قبول،                  نیاز مند آموزش ) استفاده نکرده اند.

41/96% آموزگاران متناسب با مفاهیم درسی در جهت سنجش مهارت کاربرد دانش ها از آزمون عملکردی استفاده نموده اند.

69/97% دستوالعمل انجام کار و فرایند اجرای آزمون برای دانش آموزان مشخص شده است.

69/95% معیار ها و ملاک های ارزیابی و انتظارات از دانش آموزان مشخص شده است.

26/94% بازخورد توصیفی و ارائه رهنمود در جهت بهتر انجام دادن فعالیت ها ارائه شده است.

49/97% آموزگاران تاریخ انجام فعالیت را قید کرده اند.

18/93% آموزگاران در بیان بازخورد از مقیاس های رتبه ای طرح ( خیلی خوب، خوب، قابل قبول،               نیاز مند آموزش ) استفاده نکرده اند.

9/93% آموزگاران دفتر مدیریت فرآیند های کلاس را به نحو مطلوب تکمیل کرده اند.

33/95% آموزگاران جهت آشنایی اولیا با برنامه و نیز آگاهی از میزان پیشرفت فرزندانشان جلسات توجیهی تشکیل داده اند.

83/92% در اجرای برنامه از خلاقیت و ابتکار استفاده شده است.

 

گروههای درسی ابتدایی

بهمن 1390

 

 

 

نوشته شده توسط کریمیان | لینک ثابت | موضوع: |
>